Вие сте тук: Начало

МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД Стара Загора


МБАЛ

Профил на купувача


КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ

 


 

На основание чл. 90 и чл.91, ал. 1 и ал. 2 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ и Решение на СД на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора с Протокол № 51

О Б Я В Я В А

Конкурс за срок от три години за

заемане длъжността Главна медицинска сестра на УМБАЛ:

Конкурсът ще се проведе на база защита на писмен проект на тема:  „Възможности  за контрол на качеството на здравните грижи и мотивацията на медицинските сестри да работят в условията на финансов недостиг” в писмена форма и събеседване.

 

Списък на необходимите документи, изисквания за заемане на длъжността и условията за провеждане на конкурса може да прочетете на сайта на болницата или да получите от деловодството.

Документите за участие в конкурса се приемат от понеделник до петък от  8.00ч. до 15.30ч. от 01.12.2016 до 01.01.2017г. вкл.

 

 

Тел. За връзка :042/601086

--> подробности <-- 

На основание чл. 90 и чл.91, ал. 1 и ал. 2 от КТ във връзка с чл.68, ал.1 от ЗЛЗ и Решение на СД на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора

О Б Я В Я В А

Конкурс за срок от три години за

заемане длъжностите за Старша медицинска сестра/лаборант/ на  клиники/отделения/ лаборатории /етап допълнителен/ както следва:

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната; Клиника по АГ; Клиника по Неврохирургия; Отделение по Психиатрия; Клиника по Кардиология ; Клиника по Нервни болести; Клинична лаборатория; Клиника по Педиатрия; Клиника по Инфекциозни болести; Клиника по Нефрология с хемодиализа; Клиника по Анестезиология и интензивно лечение; Лаборатория по Микробиология; Клиника по обща и клинична патология; Клиника по хирургични болести; Клиника по Гръдна хирургия; Отделение по Гастроентерология; Спешно отделение; Операционен блок; Ортопедична операционна;

Конкурсът ще се проведе на база защита на писмен проект на тема: „Разпределение на работно време в условията на непрекъснат работен процес” в писмена форма и събеседване.

Списък на необходимите документи, изисквания за заемане на длъжността и условията за провеждане на конкурса може да прочетете на сайта на болницата или да получите от деловодството.

Документите за участие в конкурса се приемат от понеделник до петък от  8.00ч. до 15.30ч. от 26.11.2016 до 26.12.2016 г. вкл.

Тел. За връзка :042/601086

--> подробности <--

 

 


 


БЕЗПЛАТНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

ЗАПИСВАНЕ НА ТЕЛ: 042698447 , 042698379 Д-Р СМИЛКОВА

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

 

 


ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


23.11.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ

23.11.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

23.11.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

23.11.2016г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
 

ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВА БРОЯ НОВИ РЕСПИРАТОРИ, ДВА БРОЯ НОВИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ И ЧЕТИРИ БРОЯ НОВИ АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА, КАКТО И ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА

01.11.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ

01.11.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

02.11.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

02.11.2016г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП

02.11.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

02.11.2016г. ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2А

02.11.2016г. ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2А

02.11.2016г. ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ПРИЛОЖЕНИЕ 2А

15.11.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

15.11.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ АОП

  

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО 48 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД

11.10.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.10.2016г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП

11.10.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

11.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

11.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А

11.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А

10.10.2016г. АОП 00536-2016-007

СТАНОВИЩЕ 1 АОП ПО ЧЛ. 232 ОТ ЗОП

СТАНОВИЩЕ 2 АОП ПО ЧЛ. 232 ОТ ЗОП
 

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ, И ПОСТОЯННИ ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОРИ И ЕЛЕКТРОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД


06.10.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

06.10.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

06.10.2016г. ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ

06.10.2016г. ОБРАЗЕЦ 1-ЕЕДОП

06.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

06.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А

06.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А

24.10.2016г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

 

  

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ, И ПОСТОЯННИ ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОРИ И ЕЛЕКТРОДИ ПО 126 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД"20.09.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А

20.09.2016г. АОП № 00536-2016-0006

 


 

 

ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ – РОДИЛНА ПОМОЩ, ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ В „БЛОК Е” НА ХИРУРГИЧЕН БЛОК НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА  ”.


15.04.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.04.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ 1 ДО 13

15.04.2016г. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

15.04.2016г. ОБРАЗЕЦ 14 ДОГОВОР

15.04.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

15.04.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ

15.04.2016г. ПИСМО ДО МЕДИИ

15.04.2016г. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1а

15.04.2016г. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПРИЛОЖЕНИЕ 1в

31.05.2016г. ПРОТОКОЛ 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ 1

13.06.2016г. ПРОТОКОЛ 2

25.07.2016г. ПРОТОКОЛ 3

25.07.2016г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

01.08.2016г. ПРОТОКОЛ 4

02.08.2016г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ


ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3- „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – „ВАРИВА, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, ПОДПРАВКИ И СОСОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – „КОНСЕРВИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – „ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”


15.04.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.04.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

15.04.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

15.04.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ

15.04.2016г. ПИСМО ДО МЕДИИ

01.06.2016г. ПРОТОКОЛ 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ 1

16.06.2016г. ПРОТОКОЛ 2

28.06.2016г. ПРОТОКОЛ 3


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД


11.01.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.01.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 1 ДО 10

11.01.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 11

11.01.2016г. ПОКАНА АОП

28.04.2016г. ПРОТОКОЛ 1

11.05.2016г. ПРОТОКОЛ 2

11.05.2016г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

14.05.2016г. ПРОТОКОЛ 3

16.05.2016г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА И ДРУГА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО 47 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


15.02.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.02.2016г. ОБРАЗЦИ ОТ 1 ДО 9

15.02.2016г. ОБРАЗЕЦ 10

15.02.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

15.02.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ

15.02.2016г. ПИСМО ДО МЕДИИ

16.03.2016г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

25.03.2016г. ПРОТОКОЛ 1

08.04.2016г. ПРОТОКОЛ 2

08.04.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 1 и ПРОТОКОЛ 2

25.04.2016г. ПРОТОКОЛ 3

10.05.2016г. ПРОТОКОЛ 4

10.05.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 4

10.05.2016г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

16.05.2016г. ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

03.06.2016г. ПРОТОКОЛ 5

23.06.2016г. ПРОТОКОЛ 6

23.06.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 6

23.06.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ПРОТОКОЛ 6

30.06.2016г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ

30.06.2016г. РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ НЕОФЕРИРАНИ ПОЗИЦИИ

30.06.2016г. РЕШЕНИЕ ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3- „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – „ВАРИВА, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, ПОДПРАВКИ И СОСОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – „КОНСЕРВИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – „ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”


01.02.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.02.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

01.02.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

01.02.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ

01.02.2016г. ПИСМО ДО МЕДИИ

14.03.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

14.03.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ АОП
ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ДЕНОНОЩИЕ НА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ДЕЖУРЕН МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА И НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ДО УМБАЛ "ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД И ОБРАТНО


19.01.2016г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

19.01.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

19.01.2016г. ПОКАНА АОП

02.02.2016г. ПРОТОКОЛ 1

04.02.2016г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ 

ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КРЕДИТОРИ ДО 795 000 ЛЕВА


11.01.2016г. ПОКАНА АОП

11.01.2016г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

11.01.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 10

01.02.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

ПРЕКРАТЕНАИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД"


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ОБРАЗЕЦ ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПОКАНА АОП

ПИСМО ДО МЕДИИ

23.10.2015г. ПРОТОКОЛ 1

28.10.2015г. ПРОТОКОЛ 2

28.10.2015г. ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОТОКОЛ 2

28.10.2015г. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

02.11.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

12.11.2015г. ПРОТОКОЛ 3

19.11.2015г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ

 


ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ХЕМОДИАЛИЗНО БОЛНИ ЛИЦА ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА ОПАН, ОБЩИНА РАДНЕВО ДО ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ХЕМОДИАЛИЗА КЪМ УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД И ОБРАТНО ДО ДОМОВЕТЕ ИМ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ДЕНОНОЩИЕ НА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ДЕЖУРЕН МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ДО УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД И ОБРАТНО

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ПОКАНА АОП

ПИСМО ДО МЕДИИ

21.10.2015г. ПРОТОКОЛ 1

22.10.2015г. ПРОТОКОЛ 2

03.11.2015г. ПРОТОКОЛ 3

04.11.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

09.11.2015г. ПРОТОКОЛ 4

10.11.2015г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ

 


ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ - БУТИЛИРАН РАЙСКИ ГАЗ И ТЕЧЕН КИСЛОРОД, ЧРЕЗ МОНТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ

30.10.2015г. ЗАПОВЕД КОМИСИЯ

30.10.2015г. ПРОТОКОЛ 1

06.11.2015г. ПРОТОКОЛ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 1 И 2

26.11.2015г. ПРОТОКОЛ 3

09.12.2015г. ПРОТОКОЛ 4

10.12.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

06.01.2016г. ПРОТОКОЛ 5

14.01.2016г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ

22.01.2016г. ВТОРА ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ


 

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ - БУТИЛИРАН РАЙСКИ ГАЗ И ТЕЧЕН КИСЛОРОД, ЧРЕЗ МОНТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕКРАТЕНА


ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (НН) И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ

ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

19.10.2015г. ПРОТОКОЛ 3

19.10.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

03.11.2015г. ПРОТОКОЛ 4

04.11.2015г. ПРОТОКОЛ 5

10.11.2015г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ

 


ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР ДО 6 500 000 ЛЕВА И КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР ДО 3 500 000 ЛЕВА.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕКРАТЕНАИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР ДО 6 500 000 ЛЕВА И КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР ДО 3 500 000 ЛЕВА.

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕКРАТЕНАДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРИФАЗЕН ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 500 КvА / 400КW ЗА РЕЗЕРВНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 1 и 2

12.10.2015г. ПРОТОКОЛ 3

20.10.2015г. ПРОТОКОЛ 4

21.10.2015г. ПРОТОКОЛ 5

21.10.2015г. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

23.10.2015г. ПРОТОКОЛ 6

26.10.2015г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ

26.10.2015г. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА 22 /ДВАДЕСЕТ И ДВА/ БР. АСАНСЬОРНИ  УРЕДБИ, МОНТИРАНИ И РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ


ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА  ФИНАНСОВА  ИНСТИТУЦИЯ  ЗА НУЖДИТЕ НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД ОТТЕГЛЯНЕ

СЛЕД ПРОМЯНА

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПИСМЕННИ РАЗСЯСНЕНИЯ СЛЕД ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ

ПРОТОКОЛ No1

ПРОТОКОЛ No2

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ

ПРОТОКОЛ No3

ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР ИНВЕСТБАНК

ДОГОВОР ЮРОБАНК


ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА осъществяване дейноста на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


06.02.2015 .

ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ С 30 ЛЕГЛА  В Т.Ч. 5 ИНТЕНЗИВНИ И КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ РОДИЛНА ПОМОЩ, ПАТОЛОТГИЧНА БРЕМЕННОСТ И ГИНЕКОЛОГИЯ С 45 ЛЕГЛА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, В СГРАДАТА НА В БЛ.  "Е"И БЛ."А" НА ХИРУРГИЧЕН БЛОК

ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОТОКОЛ 1

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР АРТ СТУДИО

ВЪРНАТИ ГАРАНЦИИ


ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХЕМОДИАЛИЗА В МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД - ГР. СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПУБЛИКУВАНА В ТЕД

 

ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ – РОДИЛНА ПОМОЩ, ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ В „БЛОК Е” НА ХИРУРГИЧЕН БЛОК НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”.


15.04.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.04.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ 1 ДО 13

15.04.2016г. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

15.04.2016г. ОБРАЗЕЦ 14 ДОГОВОР

15.04.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

15.04.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ

15.04.2016г. ПИСМО ДО МЕДИИ

15.04.2016г. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1а

15.04.2016г. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПРИЛОЖЕНИЕ 1в


ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3- „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – „ВАРИВА, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, ПОДПРАВКИ И СОСОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – „КОНСЕРВИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – „ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”


15.04.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.04.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

15.04.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

15.04.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ

15.04.2016г. ПИСМО ДО МЕДИИ


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД


11.01.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.01.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 1 ДО 10

11.01.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 11

11.01.2016г. ПОКАНА АОП

28.04.2016г. ПРОТОКОЛ 1

11.05.2016г. ПРОТОКОЛ 2

11.05.2016г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

14.05.2016г. ПРОТОКОЛ 3ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА И ДРУГА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО 47 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


15.02.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.02.2016г. ОБРАЗЦИ ОТ 1 ДО 9

15.02.2016г. ОБРАЗЕЦ 10

15.02.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

15.02.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ

15.02.2016г. ПИСМО ДО МЕДИИ

16.03.2016г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

25.03.2016г. ПРОТОКОЛ 1

08.04.2016г. ПРОТОКОЛ 2

08.04.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 1 и ПРОТОКОЛ 2

25.04.2016г. ПРОТОКОЛ 3

10.05.2016г. ПРОТОКОЛ 4

10.05.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 4

10.05.2016г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

16.05.2016г. ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3- „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – „ВАРИВА, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, ПОДПРАВКИ И СОСОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – „КОНСЕРВИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – „ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”


01.02.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.02.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

01.02.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

01.02.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ

01.02.2016г. ПИСМО ДО МЕДИИ

14.03.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

14.03.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ АОП
ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ДЕНОНОЩИЕ НА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ДЕЖУРЕН МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА И НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ДО УМБАЛ "ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД И ОБРАТНО


19.01.2016г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

19.01.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

19.01.2016г. ПОКАНА АОП

02.02.2016г. ПРОТОКОЛ 1

04.02.2016г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ